Nasze poglądy

Zasady programowe

Kiedy w roku 1989 zakończył się pewien etap najnowszych dziejów Polski zwany potocznie „realnym socjalizmem”, ponad pięćdziesiąt lat zmagań o prawo do normalnego i godnego życia zdawało się być uwieńczone sukcesem. Jednak rzekomy przełom okazał się mirażem. Porozumienie zawarte pomiędzy aparatem partii komunistycznej i tą częścią opozycji, która wywodziła się z jej własnych szeregów, zaowocowało zaledwie poszerzeniem bazy rządzącej mafii politycznej. Dokonano misternej zmiany szyldów: zniknęła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, na jej zaś miejsce powołano ugrupowania „lewicy” i „prawicy”, tworzące wspólnie wąską i zamkniętą kastę polityczną. Istota systemu pozostała jednak ta sama – zachowano ścisły i nienaruszalny rozdział wielomilionowej „masy” od wyzyskującej ją wąskiej „elity” władzy.

Narodowe Odrodzenie Polski jest nową jakością polityczną, formą obywatelskiego oporu wobec niewolącego Polaków zbiurokratyzowanego państwa demoliberalnego.

Narodowe Odrodzenie Polski jest porozumieniem ludzi i środowisk od lat zdecydowanie walczących o przywrócenie godności zwykłemu człowiekowi, pełną realizację jego praw naturalnych, rozwój wspólnoty narodowej we wszystkich jej przejawach i niezależności Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej. Narodowe Odrodzenie Polski nie działa na rzecz naprawy istniejącego ustroju, gdyż nie da się uratować rudery, trzymającej się w całości jedynie dzięki żelaznym obręczom ekonomicznego ucisku i policyjno-politycznych represji.

Narodowe Odrodzenie Polski wyznaczyło sobie za główny cel budowę Nowego Państwa – kraju, którego gospodarzem są jego mieszkańcy, a nie skorumpowana, pozbawiona wszelkiej kontroli kasta polityczna. Narodowe Odrodzenie Polski pragnie budowy ładu narodowo-państwowego opartego na gruncie cywilizacji łacińskiej, którego zasadniczymi elementami są:

- decentralizacja w sferze społeczno-politycznej i gospodarczej, promująca wspólnoty lokalne i zawodowe, jako istotny element rządów w Państwie;

- zrównanie kapitału z pracą oraz na tej bazie upowszechnienie własności prywatnej, a więc w konsekwencji zasadnicze ograniczenie koncentracji własności w rękach Państwa i kapitału anonimowego;

- niezależne od zewnętrznych ośrodków decyzyjnych Państwo, gwarantujące wolności narodowe w stosunkach wewnętrznych i reprezentujące interesy swych obywateli na arenie międzynarodowej.

Narodowe Odrodzenie Polski ma świadomość, że budowa Nowego Państwa nie zostanie przeprowadzona jednorazowym zrywem. Osiągnięcie celu ostatecznego poprzedzone być musi przygotowaniem gruntu politycznego do zamierzonych zmian

Narodowe Odrodzenie Polski wytycza sobie w tym pierwszym etapie działania następujące cele:

1) ograniczenie władzy kasty biurokratyczno-politycznej poprzez: wprowadzenie odpowiedzialności karnej członków władz ustawodawczych i wykonawczych za podejmowane decyzje, a także zmniejszenie ilości członków Zgromadzenia Narodowego; zmniejszenie o minimum 50 procent biurokracji rządowej i samorządowej; ograniczenie do rozsądnych rozmiarów przekraczających zdrowy rozsądek apanaży wypłacanych według stawek ustalanych w sposób dowolny przez samych przedstawicieli struktur władzy;

2) uporządkowanie stosunków własnościowych, przede wszystkim poprzez wprowadzenie w kraju zasad powszechnego uwłaszczenia oraz przeprowadzenie reprywatyzacji zagrabionego i wyprzedanego ponadnarodowym molochom gospodarczym majątku narodowego; ważnym elementem jest zabezpieczenie własności prywatnej ziemi i zablokowanie procesów t.zw. pegeeryzacji, polegających na niszczeniu drobnych i średnich gospodarstw rolnych, zastępowanych „fabrykami” rolniczymi;

3) uporządkowanie systemu podatkowego: bezzasadnie wysokie podatki od dochodów, podatki pośrednie (VAT i akcyzy na część towarów), jako konserwujące biedę Polaków i uniemożliwiające rozwój ich aktywności ekonomicznej, muszą zostać zlikwidowane – wpływy z tytułu podatków przeznaczone są dzisiaj w dużej części na obsługę biurokracji państwowej i nie istnieje żadna logiczna przyczyna ich utrzymywania w obecnej postaci; konieczne jest również zniesienie podatku dochodowego od rent, emerytur i spadków;

4) wprowadzenie ścisłej kontroli banków dla zapewnienia niskiego oprocentowania kredytów, a także dla ich powszechnej dostępności;

5) zaprzestanie tak zwanych spłat zadłużenia zagranicznego: pożyczki zaciągnięte przez władze komunistyczne w epoce PRL, dawno zresztą już spłacone w formie odsetek, nie mogą w żaden sposób obciążać obywateli Państwa Polskiego – jest to niezgodne zarówno z prawem międzynarodowym, jak i moralnym; dotyczy to także spłaty pożyczek zaciąganych w ostatnich latach na własne potrzeby przez reżimy demoliberalne;

6) uporządkowanie spraw bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa: zwiększenie nakładów na służby policyjne, przywrócenie kary śmierci dla najcięższych zbrodni (morderstwa, gwałty, handel narkotykami, udział w przestępczości zorganizowanej, działanie na rzecz likwidacji Państwa Polskiego) i wysokich wyroków za przestępstwa przeciwko porządkowi społecznemu (korupcja);

7) wprowadzenie zakazu działania grup, organizacji, partii, ośrodków informacji i propagandy uprawiających polityczną prostytucję na rzecz obcych państw i istniejących poza Krajem struktur władzy – w pierwszym rzędzie dotyczy to tych, którzy prowadzą akcję na rzecz likwidacji Państwa Polskiego i wchłonięcia go przez Unię Europejską;

8) usunięcie z terenu Państwa Polskiego obcych jednostek wojskowych – pozostając poza polską kontrolą stanowią one zarówno zagrożenie wewnętrzne (możliwość siłowego narzucania Polsce obcych interesów), jak zewnętrzne (możliwość organizowania prowokacji przeciwko innym państwom z terenów polskich);

9) rozpoczęcie budowy armii zawodowej, opartej na wyspecjalizowanych jednostkach bojowych oraz rozszerzenie szkoleń z zakresu obronności na szerokie rzesze obywateli;

10) natychmiastowe zerwanie wszelkich działań „integracyjnych” z Unią Europejską, prowadzących do likwidacji Państwa Polskiego – nasz kraj może i powinien wiązać się układami polityczno-gospodarczymi z innymi strukturami zewnętrznymi, ale tylko i wyłącznie na warunkach partnerskich oraz zgodnie z naszymi interesami; niedopuszczalne jest natomiast, by ceną jakichkolwiek układów międzypaństwowych była utrata niezależności Polski jako państwa.

Narodowe Odrodzenie Polski podejmuje się działań trudnych, ale niezbędnych dla budowy prawdziwego Państwa Polskiego – kraju ludzi wolnych. Przystępujemy do pracy w głębokim przekonaniu, że wyśmiewany przez rządzące kliki „szary człowiek” jest w stanie sięgnąć po to, co mu się zgodnie z prawem naturalnym należy.

Nowoczesny nacjonalizm

W chodząc w wiek XXI, wiek znaczony potężnymi przemianami w mentalności europejskiej, musimy zadać sobie pytanie: czy idąc szlakiem myślenia nacjonalistycznego jesteśmy w stanie przełamać falę destrukcji, która niszczy nasze narody, naszą cywilizację. Czy jesteśmy w stanie – my, ludzie wyznający wartości sprzeczne z oficjalnie obowiązującymi – przełamać zaklęty krąg idei obcych i wrogich nie tylko narodom europejskim, ale wszystkim ludom świata. Odpowiedź jest prosta: tak. Bowiem tam, gdzie leży słuszność, znajduje się i zwycięstwo.

Ale sukces nigdy nie jest ukoronowaniem bierności i marazmu. „Pomóż sobie sam, a i Bóg ci pomoże”, mawiali jezuici, i ta ze wszech miar słuszna dewiza winna nam przyświecać w codziennej pracy. Zaniechanie walki w słusznej sprawie jest bowiem w życiu grzechem najcięższym, którego Najwyższy w żaden sposób wybaczyć nie może.

Przystępując do budowy Ruchu, który skupić ma w swych szeregach organizacje nacjonalistyczne z krajów europejskich, wykonaliśmy pierwszy znaczący krok w kierunku ostatecznego zwycięstwa. Jest to krok pierwszy, podstawowy, i na pewno nie ostatni.

W OBRONIE CYWILIZACJI

Podstawowym celem naszego działania jest odbudowa Europy Wolnych Narodów, Europy Państw Narodowych, niezależnych od sztucznych zwierzchności politycznych, które kreują swój własny wyimaginowany świat wbrew interesom Europejczyków.

Prawdziwa Europa, to kontynent suwerennych państw, kierowanych zgodnie z interesami swych nacji; państw zbudowanych na odwiecznych zasadach cywilizacji chrześcijańskiej.

Europa oderwana od chrześcijaństwa to tylko tygiel małych interesów, których rozwiązać nie sposób, i nad którymi z łatwością potrafią zapanować siły, których celem jest zniszczenie tego wszystkiego, co zaświadcza o naszej tożsamości: wiary, wolności, honoru i dumy.

To cywilizacja chrześcijańska ukształtowała nowoczesne narody, wpoiła im uniwersalną etykę, dała siłę rodzinie, zapewniła wolność ekonomiczną i społeczną całej wspólnocie europejskiej.

Mówimy: Europa chrześcijańska – i rozumiemy przez nią prawdziwe chrześcijaństwo, mocne dumą i siłą narodów, a nie skorodowany system pseudochrześcijańskiej filozofii, który z ludzi czyni bezwolny motłoch, posłuszny władcom nowego porządku światowego. Pokazała historia, że wtedy, kiedy chrześcijaństwo były deptane, deptane były i prawa i wolność narodowa.

EUROPA WOLNYCH NARODÓW

Historia współczesna Europy znaczona jest krwią jej najlepszych synów. Dwie wojny światowe, wywołane wbrew interesom narodów, w imię partykularnych interesów ekonomicznych wąskich grup establishmentu i chorych majaków imperialnych, doprowadziły do wyniszczenia prawdziwych elit narodowych, do ekonomicznego zniszczenia i ograniczenia wolności na kontynencie. To nie może się więcej powtórzyć.

Dziś na szczęście powiedzieć można, że nie ma w Europie – poza Niemcami i Rosją, gdzie nadal kultywowany jest prymitywny i archaiczny imperializm rodem z XIX wieku – znaczących tendencji rewizjonistycznych, szowinistycznych. Nacjonalizm w Europie staje się nacjonalizmem nowoczesnym, patrzącym w przyszłość, a nie żyjącym w schizofrenicznym świecie ograniczonego myślenia.

Musimy jednak pamiętać, że owa skansenowa i przestarzała wersja nacjonalizmu, która gdzieniegdzie jeszcze występuje, jest równie wielkim niebezpieczeństwem dla narodowego odrodzenia Europy, jak siły rządzącego establishmentu. Prymitywizując pojęcie narodu, cywilizacji i nacjonalizmu, wprowadzając element nienawiści do innych europejskich nacji staje się prawdziwym sojusznikiem naszych demoliberalnych wrogów. Tak jak oni z nienawiścią patrzy bowiem na europejską koegzystencję, tak jak oni podejmuje walkę z wartościami narodowymi i chrześcijańskimi

EUROPEJSKI FRONT NARODOWY

Żyjemy w konkretnej rzeczywistości politycznej. Nie obrażamy się na nią – ona po prostu jest i w stosunku do niej planować musimy niektóre nasze działania. Dzisiejsza Europa zdominowana została przez chory system Unii Europejskiej. Ta quasi-państwowa organizacja, której nieukrywanym celem jest całkowite zniszczenie narodów i ich państw, rządzi się swoimi prawami. Są one nam wrogie, ale jednocześnie nie sposób nie dostrzec w nich pewnych luk, które można wykorzystać dla naszej sprawy. Potwierdza to przykład Francji czy Włoch, gdzie siły narodowe – w żaden sposób nie rezygnując z własnej tożsamości ideowej – są w stanie skutecznie osiągnąć wymierne sukcesy polityczne. Naszym zamiarem jest je powiększyć i zintensyfikować. To jeden z celów praktycznych powołania Europejskiego Frontu Narodowego. Musimy nauczyć się działać globalnie, w skali całego kontynentu, by osiągnąć sukcesy lokalne – bezpieczeństwo i rozwój naszych narodów i państw.

W ostatnich kilku dziesięcioleciach wiele było inicjatyw, głoszących konieczność europejskiej współpracy narodowej. Wszystkie one upadały. Zabrakło w nich bowiem twardych i wspólnych nacjonalistom fundamentów ideowo-politycznych. Szowinizm, nienawiść do innych nacji europejskich, pogaństwo, imperializm i rewizjonizm graniczny – tendencje mocno wspierane, co dziś nie jest już tajemnicą, przez służby specjalne reżimów demoliberalnych – spowodowały, że ruchy narodowe zamiast zbliżyć się do siebie, oddaliły i zantagonizowały, zostawiając wolne pole do działania naszym przeciwnikom. Unia Europejska w swym antynarodowym kształcie mogła powstawać m.in. dlatego, że zabrakło jedności działań europejskich organizacji nacjonalistycznych.

Deklaracja Trzeciej Pozycji

Trzecia Pozycja jest duchowo umotywowanym światopoglądem, który odrzuca polityczną mądrość przyjętą we współczesnym świecie, w którym wszystkie narody i kultury skazane są na dokonywanie wyboru pomiędzy lewicą a prawicą, komunizmem a kapitalizmem. Opierając się na głębokiej znajomości natury ludzkiej i jej zainteresowaniach, Trzecia Pozycja nie poszukuje niezdolnego do życia centralizmu, ale sposobu myślenia i działania, który naprawdę bierze górę nad emocjami współczesnego świata. Trzecie Pozycja jest politycznym credo XXI wieku.

1. PRYMAT DUCHA

Jest integralną częścią naszej politycznej tradycji, że człowiek w sposób oczywisty złożony jest z Ducha i Materii, i że pierwszeństwo ma Duch. Bez szerzonej przez jednostkę duchowej rewolucji – metody oczyszczenia i doskonalenia się przez całe życie – nasi bojownicy nie będą różnili się w sposób znaczący od degeneratów, którzy przyczynili się do rozrostu potworności gnębiących ten świat i którzy działali na podstawie czysto materialistycznej koncepcji życia i historii.

Trzecia Pozycja wierzy, że ogólnoświatowa Rewolucja Narodowa może zostać zakończona tylko poprzez ukształtowanie Nowego Człowieka, który będzie praktykował to, co głosi. Nowy Człowiek musi ucieleśniać nasz ideał w ten sposób, że będzie działał samodzielnie – jako najwyższa forma propagandy Trzeciej Pozycji – we wspólnocie, w której żyje i pracuje.

2. PORZĄDEK MORALNY

Ponieważ źródłem degeneracji współczesnego świata jest niemoralność, naturalną rzeczą jest, iż odnowiony świat może zostać zbudowany jedynie na bazie moralnego porządku. Trzecia Pozycja wierzy, że jest rzeczą konieczną, aby ludzie zrozumieli, iż na świecie istnieje dobro i zło, prawda i fałsz, a nie szereg subiektywnych wyborów, jak twierdzą materialiści. Rodzina jest podstawą i centrum społeczeństwa, jej siła i jedność są źródłem szczęścia narodu. Trzecia Pozycja opowiada się przeciwko ograniczaniu liczby narodzin narzucanemu przez MFW, UNESCO i inne instytucje Zjednoczonego Świata oraz przeciwko tzw. kontroli urodzin w ogóle ; Trzecia Pozycja stwierdza także, że jedyną „uprzywilejowaną klasą” w naszym świecie będą dzieci.

Trzecia Pozycja zapewnia, że zarówno aborcja, jak i homoseksualizm są złem absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu boskiemu oraz negują dawanie życia – ideały Trzeciej Pozycji.

Trzecia Pozycja dodaje, że w celu wprowadzenia Porządku Moralnego koniecznym jest, aby obecne i przyszłe pokolenia nie były nauczane jedynie „czystej” wiedzy książkowej, lecz również poświęcania się i duchowego doskonalenia, co pozwoli ukształtować prawego i szlachetnego człowieka. W ten sposób postawimy ludzi jakościowo wyżej od barbarzyńskich hord, wypaczonych przez współczesną „edukację”.

3. OPOZYCJA WOBEC MATERIALIZMU

Rewolucja francuska z 1789 roku była zasadniczym wydarzeniem, które wyniosło filozoficzny materializm na scenę świata. W ciągu następnych dwóch stuleci siła zorganizowanego materializmu wzrosła w różnych swoich formach do takiego punktu, że zagraża pogrążeniem w bagnie całego świata.

Materializm, wiara oparta na zaprzeczaniu istnienia Ducha, przybrał miliony form. Możemy wyliczyć te, które w naszych czasach poczyniły najwięcej szkód : wolnomularstwo, liberalizm, nihilizm, kapitalizm, imperializm, anarchizm, socjalizm i marksizm. Każde z tych wierzeń – materialistycznych w swych postawach – jest filozoficznie złe i zostało zdyskredytowane w praktyce. Trzecia Pozycja potępia je wszystkie w sposób bezlitosny i potwierdza, że opozycja wobec wszelkich form materializmu łączy się z filozofią i ideologią Trzeciej Pozycji.

4. SYJONIZM I NARÓD PALESTYŃSKI

W czasie krótszym, aniżeli stulecie, stary syjonizm osiągnął bardzo widoczne wpływy. Nie dość, że zagarnął Palestynę i ustanowił w niej swój reżim, to jeszcze rozbudował na całym świecie potężne ośrodki władzy w sferze politycznej, ekonomicznej oraz w środkach masowego przekazu. Trzecia Pozycja przeciwstawia się zdecydowanie ruchowi syjonistycznemu, ponieważ w swoim działaniu – w sposób rażący i straszliwy – pogwałcił on prawa narodu palestyńskiego; jednocześnie jego potęga w innych krajach kłóci się w sposób zasadniczy z prawem narodów do samostanowienia.

Trzecia Pozycja jest przeciwna politycznemu, ekonomicznemu i terytorialnemu imperializmowi syjonizmu. Potwierdza prawo każdego narodu do życia, bez – pośredniej lub bezpośredniej – ingerencji syjonizmu. Stwierdza również, że naród palestyński musi mieć pełne poparcie w swych wysiłkach dla odzyskania w całości utraconego kraju

5. IDEAŁ RZĄDÓW POWSZECHNYCH

Trzecia Pozycja głęboko wierzy, że harmonia i pokój wewnątrz narodów i pomiędzy nimi mogą zostać osiągnięte jedynie wtedy, gdy każda z nich wytworzy jedność, która przeciwstawi się egoistycznym interesom. Zbyt długo los narodów był igraszką w rękach niereprezentatywnych partii, klik i tyranów, nie zaś przedmiotem troski narodu czy kultury o swą materialną i duchową jedność.

Trzecia Pozycja uważa, że ta jedność może zostać osiągnięta jedynie przez całościowy program decentralizacji w sferze politycznej. Tę decentralizację nazywamy rządami powszechnymi. Jest to system samorządu, który zaczyna się w najniższej społecznej komórce i rozciąga się – poprzez organiczne powiązane struktury – na cały naród. Jest to bezpośrednie uczestnictwo wszystkich ludzi w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym; procesie, którego prawomocność bierze się z faktu, iż życzenia ludzi wyrażane są i wcielane w czyn poprzez właściwie wyznaczonych przedstawicieli. Jednakże prawo samorządu nie istnieje abstrakcyjnie – rezultatem byłaby jaskrawa zasada większościowa, gdzie fantazję błędnie brano by za prawdę.

O ile zasada rządów powszechnych jest w każdym narodzie i cywilizacji inna, to jej zasadniczy motyw pozostaje taki sam. Stanowi on jasno, że samorząd oznacza, iż ludzie muszą działać – jeśli ich decyzje mają być prawomocne – zgodnie z Prawdą Obiektywną.

Trzecia Pozycja twierdzi, że wszystkie zdrowe społeczności istnieją w oparciu o uznanie Prawdy Obiektywnej i Prawa Bożego, a nie o ludzkie postanowienia, wywodzące się z egoistycznych interesów, czy relatywistycznych filozofii.

6. RÓŻNICE RASOWE I KULTUROWE

To, że rodzaj ludzki składa się z mozaiki ras i kultur jest istotą wspólnego instynktu. I choć jest to niewiarygodne, to są tacy, którzy chcieliby zniszczyć to bogactwo ras ludzkich dlatego tylko, aby zastąpić je pozbawionym korzeni i tożsamości konformizmem, gdzie pojęcia rasy, narodu i kultury będą bez znaczenia. Innymi słowy, taka wielorasowość próbuje zniszczyć żywy grunt, w którym zakorzenione są wszystkie narody i gdzie zawarty jest ich byt i tożsamość. Trzecia Pozycja stwierdza, że zdecydowanie odrzuca wszelkie zamiary wprowadzenia tego nieludzkiego konformizmu. Odrzuca również wszelkie próby rasowego i kulturowego ludobójstwa niezależnie od tego, czy jest popełniane za pomocą rewolweru, czy odbiornika telewizyjnego. Trzecia Pozycja stwierdza, że prawdziwa miłość własnej rasy musi być zrównoważona przez szacunek dla tych, którzy choć różnią się od nas, to jednak w miłości do swej rasy są tacy sami.

Trzecia Pozycja popiera koncepcję rasowego separatyzmu, dzięki któremu różniące się grupy rasowe współpracują ze sobą dla wzajemnego dobra, szanując się wzajemnie. Osiedlenie ras w krajach ich pochodzenia jest pierwszym krokiem do pokojowego świata.

7. ZACHOWANIE OTOCZENIA

Każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie mieszka, pragnie żyć w pięknym i zdrowym otoczeniu . Dla członków Trzeciej Pozycji wynika stąd, iż muszą oni uświadomić, że obowiązek zachowania piękna i równowagi naszego otoczenia ciąży na wszystkich narodach. Nie wymaga to tworzenia globalnych organów policyjnych, jak to wykrzykują maniacy New Age, ale rzeczywistego porozumienia się narodów, co do ich potrzeb.

Flora, fauna i wszelkie szlaki wodne świata są ze sobą powiązane w sposób dynamiczny i kompleksowy, co pozwala istnieć rodzajowi ludzkiemu. Zaś te wzajemne stosunki mają kluczowe znaczenie dla wszystkich narodów i kultur. Trzecia Pozycja będzie działać na rzecz ograniczenia wyniszczania naszego wspólnego domu przez zachłanność kapitalistycznych korporacji, manię uprzemysławiania, marksistów, chciwość międzynarodowych banków i przez zagrażających wolności adwokatów Zjednoczonego Świata. Człowiek posiada oczywiście prymat nad naturą, ale musi ją traktować jako podarunek, który ma zostać przekazany przyszłym pokoleniom.

Trzecia Pozycja przyjmuje, że w zdrowym społecznym porządku istnieje równowaga pomiędzy ruralizmem a urbanizmem. Pierwszy jest oczywiście – z punktu widzenia jednostki i otoczenia – dużo zdrowszy, choć życie wiejskie może być uzupełnione przez właściwy urbanizm, bazujący na siołach, wioskach i miastach – ośrodkach handlu i centrach niezanieczyszczającej, wysokiej technologii przemysłu, badań i studiów. Ta równowaga pomiędzy ruralizmem a urbanizmem znajduje się w centrum światopoglądu Trzeciej Pozycji.

8. ZAGROŻENIE ZE STRONY BANKÓW

Nikt racjonalnie myślący nie zaprzeczy, że pieniądze i zamiłowanie do nich dominują we współczesnym świecie. Egzystencja jednostek, rodzin, wspólnot, regionów, narodów i kultur jest nieprzerwanie determinowana przez ich „ekonomiczną zdolność do życia”. Innymi słowy : pieniądz – który początkowo był tylko przydatnym środkiem, służącym ułatwieniu życia – stał się pierwszym determinantem życia i społeczeństwa. To nadużycie natury na taką skalę doprowadziło do niezliczonych potworności, wojen, głodu, zanieczyszczeń, ludobójstw oraz niszczącego duszę konsumpcjonizmu.

Trzecia Pozycja stwierdza, że pieniądz nie jest niczym więcej, jak służącym człowieka i społeczeństwa i musi zostać zmuszony do działania na rzecz wspólnego dobra wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Trzecia Pozycja będzie prowadzić żywą kampanię przeciwko lichwiarskiemu systemowi bankowemu, aby zaprowadzić porządek w miejscu chaosu. Trzecia Pozycja uważa, że międzynarodowa finansjera, to jedno z największych nieszczęść świata współczesnego i że jest ona wroga wobec Trzeciej Pozycji.

9. TRZECIA POZYCJA WOBEC KWESTII WŁASNOŚCI

Trzecia Pozycja stwierdza, że istnieje model własności w przemyśle, rolnictwie i handlu, który wychodzi poza nieludzkie skoncentrowanie kapitału, występujące zarówno w komunizmie, jak i kapitalizmie. Model ten nie tylko góruje nad innymi, ale jest w sposób doskonały naturalny. Występuje w nim decentralizacja, która prowadzi do obfitości wspólnot wytwórczych i usługowych, małych firm, warsztatów, cechów rzemieślniczych, zakładów i gospodarstw rodzinnych.

Alternatywa ta jest znana jako dystrybucjonizm lub korporacjonizm. Jest to model własności, który promuje indywidualną inicjatywę i kreatywność, czyniąc to w ramach działania dla wspólnego dobra. Jest naturalną koniunkcją indywidualnej własności i sprawiedliwości społecznej. Trzecia Pozycja stwierdza, że niezależnie od nazw lub formy tej alternatywy, jaką może ona przybrać w różnych częściach świata, duch decentralizacji na poziomie człowieka stanowi główny punkt zasad Trzeciej Pozycji.

10. REWOLUCJA NARODOWA NA ŚWIECIE

Ponieważ Trzecia Pozycja pragnie budowy Nowego Świata, to uznaje, że wszystkie narody i kultury, które popierają podstawowe zasady Trzeciej Pozycji, muszą działać i pracować wspólnie, w oparciu o wzajemne zaufanie. Zwycięstwo narodowej rewolucji w jednej części świata, jest zwycięstwem wszystkich zwolenników Trzeciej Pozycji. Wynika z tego, że każdy afiliowany członek musi być przygotowany do dania moralnego, finansowego lub technicznego wsparcia, jeśli tylko gdzieś tworzy się sytuacja rewolucyjna. Parafianizm – w wieku, gdy ideologia Zjednoczonego Świata dąży do totalnego zwycięstwa – może jedynie zanegować wszystko, w co wierzymy i jest energicznie przez Trzecią Pozycję odrzucany.

Przedstawicielem Trzeciej Pozycji w Polsce jest Narodowe Odrodzenie Polski.

Wypełnij  formularz rekrutacyjny